Welcome to Dept. Agricultural Economy and Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก | เกี่ยวกับภาควิชาฯ | บุคลากร | ประกันคุณภาพ(SAR) | สหกิจศึกษา | สำหรับนักศึกษา | บทเรียน online | e-Office | cmu-Mis | ติดต่อเรา
  :: For Students
 
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
1 คำร้องทั่วไป (มช.19)
2 แบบฟอร์มรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3 มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา
4 คำขอเปลี่ยนตอนกรบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
5 โปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (รหัสก่อน 54')
6 โปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (รหัส 54' เป็นต้นไป)
7 ปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
8 ช.22 (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
9 Template เล่มปัญหาพิเศษ (สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
10 Template เล่มปัญหาพิเศษ (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
11 หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
 
 
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร
 
1 แบบคำร้องทั่วไป
2 แบบขอหนังสือรับรอง
3 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
4 แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ
5 แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
6 แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
7 แบบฟอร์มหน้าปกซีดี
8 แบบคำร้องขยายศึกษาต่อ
9 แบบคำร้องขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
10 แบบคำร้องขอสัมมนาเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (บว.1)
11 แบบลงนามรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
12 แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
13 หนังสือรับรองและตรวจสอบสัมมนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
14 แบบคำร้องเสนอแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15 แบบลงนามผู้เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
16 หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
17 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
 
 
 
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร
 
1 แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ
2 แบบคำร้องขยายเวลาการศึกษา
3 แบบฟอร์มการเทียบโอน
4 แบบฟอร์มขอสอบหัวข้อโครงร่างฯ
5 แบบฟอร์มขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
6 แบบฟอร์มขออนุมติสอบ (บัณฑิตวิทยาลัย)
7 แบบฟอร์มขออนุมติสอบ Th.-Is (สาขาวิชา)
8 แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ก.บว-1)
9 แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา
10 ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ภาคปกติ)
11 ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำการค้นคว้าแบบอิสระ (ภาคพิเศษ)
12 รายชื่อวารสารที่นักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ / ตอบรับให้ตีพิมพ์
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาส่งเสริมการเกษตร
 
1 Application Form
2 Thesis Proposal
3 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (word) คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
4 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (powerpoint)
5 รายชื่อวารสารที่นักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ / ตอบรับให้ตีพิมพ์
   
--> ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา                     (ระดับบัณฑิตศึกษา)
--> เอกสารดาวน์โหลด
--> วารสารเกษตร
--> เช็คผลการศึกษา (เกรด)
--> ลงทะเบียนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
--> ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน 1/2556
--> กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-->  e-Mail
-->  e-Theses
-->  e-Research
-->  Library-Economics
 
       CMU
       คณะเกษตรศาสตร์ มช.
       บัณฑิตวิทยาลัย
       สำนักทะเบียนและประมวลผล
       สำนักหอสมุด
       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
         Oklahoma State University
     
     
     
 
  
  
  
   Copyright 2013 @agecon-extens.agri.cmu.ac.th All Rights Reserved
   เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox
  

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
Dept. Agricultural Economy and Development 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ (053)944066-7 ต่อ 11 โทรสาร (053) 944066 ต่อ 20 
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th