Welcome to Dept. Agricultural Economics and Extension

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก | เกี่ยวกับภาควิชาฯ | บุคลากร | ประกันคุณภาพ(SAR) | สหกิจศึกษา | สำหรับนักศึกษา | บทเรียน online | e-Office | cmu-Mis | ติดต่อเรา
  :: For Students
 
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
  คำร้องทั่วไป (มช.19)
  แบบฟอร์มรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา
  คำขอเปลี่ยนตอนกรบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
  ปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  ปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  ช.22 (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
  Template เล่มปัญหาพิเศษ (สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
  Template เล่มปัญหาพิเศษ (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
  หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
  คู่มือสหกิจศึกษา
  แบบฟอร์ม สก.มช.3
  แบบฟอร์ม สก.มช.4
  แบบฟอร์ม สก.มช.5
  บบฟอร์ม สก.มช.6
  แบบฟอร์ม สก.มช.8
  แบบฟอร์ม สก.มช.9
  Template รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (เศรษฐศาสตร์เกาตร)
  Template รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร่)
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
  แบบคำร้องทั่วไป
  แบบขอหนังสือรับรอง
  แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
  แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ
  แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
  แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  แบบฟอร์มหน้าปกซีดี
  แบบคำร้องขยายศึกษาต่อ
  แบบคำร้องขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
  แบบคำร้องขอสัมมนาเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (บว.1)
  แบบลงนามรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
  แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  หนังสือรับรองและตรวจสอบสัมมนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
  แบบคำร้องเสนอแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
  แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ก.บว-1)
  แบบลงนามผู้เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
  Application Form
  Thesis Proposal
  หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (word) คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
  หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (powerpoint)
--> เอกสารดาวน์โหลด
--> วารสารเกษตร
--> เช็คผลการศึกษา (เกรด)
--> ลงทะเบียนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
--> ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน 1/2556
--> กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-->  e-Mail
-->  e-Theses
-->  e-Research
-->  Library-Economics
 
       CMU
       คณะเกษตรศาสตร์ มช.
       บัณฑิตวิทยาลัย
       สำนักทะเบียนและประมวลผล
       สำนักหอสมุด
       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
         Oklahoma State University
     
     
     
 
  
  
  
   Copyright 2013 @agecon-extens.agri.cmu.ac.th All Rights Reserved
   เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox
  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 
Dept. Agricultural Economics and Extension 
239 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ (053)944066-7 ต่อ 11 โทรสาร (053) 944066 ต่อ 20 
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th