Welcome to Dept. Agricultural Economics and Extension

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก | เกี่ยวกับภาควิชาฯ | บุคลากร | ประกันคุณภาพ(SAR) | สหกิจศึกษา | สำหรับนักศึกษา | บทเรียน online | e-Office | cmu-Mis | ติดต่อเรา
  :: For Students
 
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
1 คำร้องทั่วไป (มช.19)
2 แบบฟอร์มรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3 มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา
4 คำขอเปลี่ยนตอนกรบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
5 ปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
6 ปรแกรมคำนวณเกรดสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
7 ช.22 (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
8 Template เล่มปัญหาพิเศษ (สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
9 Template เล่มปัญหาพิเศษ (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
10 หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
11 คู่มือสหกิจศึกษา
12 แบบฟอร์ม สก.มช.3
13 แบบฟอร์ม สก.มช.4
14 แบบฟอร์ม สก.มช.5
15 บบฟอร์ม สก.มช.6
16 แบบฟอร์ม สก.มช.8
17 แบบฟอร์ม สก.มช.9
18 Template รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (เศรษฐศาสตร์เกาตร)
19 Template รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร่)
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
1 แบบคำร้องทั่วไป
2 แบบขอหนังสือรับรอง
3 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
4 แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ
5 แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
6 แบบฟอร์มหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
7 แบบฟอร์มหน้าปกซีดี
8 แบบคำร้องขยายศึกษาต่อ
9 แบบคำร้องขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
10 แบบคำร้องขอสัมมนาเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (บว.1)
11 แบบลงนามรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
12 แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
13 หนังสือรับรองและตรวจสอบสัมมนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
14 แบบคำร้องเสนอแก้ไขหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15 แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ก.บว-1)
16 แบบลงนามผู้เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
17 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
18 หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
21  กำหนดการกระบวนวิชา 352792 (สัมมนาส่งเสริมการเกษตร 2)
22  ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ภาคปกติ)
23  ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำการค้นคว้าแบบอิสระ (ภาคพิเศษ)
   
   
   
  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
1 Application Form
2 Thesis Proposal
3 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (word) คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
4 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก (powerpoint)
--> เอกสารดาวน์โหลด
--> วารสารเกษตร
--> เช็คผลการศึกษา (เกรด)
--> ลงทะเบียนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
--> ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน 1/2556
--> กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-->  e-Mail
-->  e-Theses
-->  e-Research
-->  Library-Economics
 
       CMU
       คณะเกษตรศาสตร์ มช.
       บัณฑิตวิทยาลัย
       สำนักทะเบียนและประมวลผล
       สำนักหอสมุด
       สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
         Oklahoma State University
     
     
     
 
  
  
  
   Copyright 2013 @agecon-extens.agri.cmu.ac.th All Rights Reserved
   เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox
  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 
Dept. Agricultural Economics and Extension 
239 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ (053)944066-7 ต่อ 11 โทรสาร (053) 944066 ต่อ 20 
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th