Welcome to Dept. Agricultural Economy and Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 :: Curriculum
   
 
   
 
   
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถในการนำเอาหลักวิทยาการ  ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์เกษตรอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อประโยชน์
ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐศาสตร์เกษตร  ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สามารถดูแลจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ให้การพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มี จริยธรรม
คุณธรรมและเหตุผลที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ให้ก้าวหน้าและมั่นคงนำพา
เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
   
  1. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศอย่างครบครันทั้งระบบ จากภาคส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน้ำไปสู่ภาคส่วน
      เศรษฐกิจการเกษตรในด้านผลิต การตลาด ธรุกิจเกษตร และการบริโภคที่เป็นกลางน้ำและปลายน้ำ
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ในการใช้หลักการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
  3. มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุมแนวคิดและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติค และแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
   

   
  แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)
   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
   
 
    structure   credits
  A. Course work a minimum of   27
 
  1. Graduate courses a minimum of
27
 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of
  27
 
  1.1.1 Required courses
  15
 
  751701  MICROECONOMIC THEORY
3
 
  751702  MACROECONOMIC THEORY
3
 
  351740  ECONOMETRIC METHODS AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE
3
 
  351742  ADVANCED RESEARCH METHODS FOR AGRICULTURAL ECONOMICS
3
 
  351769  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL ECONOMICS I
1
 
  351791  AGRICULTURAL ECONOMICS SEMINAR I
1
 
  351792  AGRICULTURAL ECONOMICS SEMINAR II
1
 
  1.1.2 Elective courses a minimum of
12
 
  351720  ADVANCED AGRICULTURAL MARKETING
3
 
  351721  AGRICULTURAL MARKETING MANAGEMENT
3
 
  351722  ADVANCED AGRIBUSINESS MANAGEMENT
3
 
  351723  FINANCIAL MANAGEMENT FOR AGRIBUSINESS
3
 
  351724  INTERNATIONAL AGRICULTURAL COMMODITIES TRADE
3
 
  351731  EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
3
 
  351741  QUANTITATIVE METHODS IN AGRICULTURAL SYSTEMS MANAGEMENT
3
 
  351743  OPERATIONAL RESEARCH FOR AGRICULTURAL PLANNING
3
 
  351744  STRATEGIC MANAGEMENT FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL ECONOMICS
3
 
  351760  ECONOMICS FOR AGRICULTURAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
3
 
  351761  ECONOMICS OF LAND AND WATER RESOURCE MANAGEMENT
3
 
  351763  AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT
3
 
  351764  ECONOMICS OF FORESTRY AND AGROFORESTRY MANAGEMENT
3
 
  351765  FARM SYSTEMS RESOURCE PLANNING AND MANAGEMENT
3
 
  351766  AGRICULTURAL POLICY ANALYSIS
3
 
  351779  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL ECONOMICS II
3
 
  351789  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL ECONOMICS 3
3
 
  1.2 Other courses a maximum of
 
 
  1.2.1 Repuired courses
 
 
   -None-
 
 
  1.2.2 Elective courses a maximum of
3
 
   -None-
 
 
  2. Advanced undergraduate courses a maximum of
3
 
  For students who don't enough economics basic knowledge considered by program comittee, have to attend extra economics course to improve than knowledge.
 
  B. Thesis  
 
  351799  THESIS
12
  C. Non-credit courses  
 
  1. Graduate School requirement
 
 
  - a foreign language
 
   
   
   
   
 
   ปีที่ 1  
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  751701 MICROECONOMIC THEORY 3
  751702 MACROECONOMIC THEORY 3
  351742 ADVANCED RESEARCH METHODS FOR AGRICULTURAL ECONOMICS 3
     
     
  รวม 9
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  351740 ECONOMETRIC METHODS AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE 3
  351791 AGRICULTURAL ECONOMICS SEMINAR I 1
  Elective course in field of concentration 3
  Elective course in field of concentration 3
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  351769 SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL ECONOMICS I 1
  351799 THESIS 3
  Elective course in field of concentration 3
  Elective course in field of concentration 3
     
  รวม 10
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  351792 AGRICULTURAL ECONOMICS SEMINAR II 1
  351799 THESIS 9
     
     
     
  รวม 10
     
     
 
 
   
 
   
 
   
      หลักสูตรธุรกิจเกษตรเป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารและการจัดการในระบบธุรกิจเกษตรอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำของระบบธุรกิจ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหน่วยธุรกิจมีความเข้มแข็ง สามารถอยู่รอดและประสบผลสำเร็จ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่ง และรากฐานที่ดีทางธุรกิจเกษตร และยังผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 
   
  1. มีพื้นฐานความรู้ทางการค้าธุรกิจเกษตรและสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สภาพพลวัต
  2. มีความสามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการจัดการร่วมกับความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ
      ในการแก้ปัญหาการตลาด การผลิต การเงินและการจัดการบุคคล และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการและ มีประสิทธิภาพ
  3. มีความสามารถในการตัดสินใจและมีความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ดีและมีคุณธรรม
  4. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
   
   
   

   
  แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)
   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
   
 
    structure   credits
  A. Course work a minimum of   27
 
  1. Graduate courses a minimum of
27
 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of
  27
 
  1.1.1 Required courses
  12
 
  368701 Managerial Economics and Performance of Agribusiness Management
3
 
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers
3
 
  368703 Management of Agribusiness Organization
3
 
  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning
3
 
  351769  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL ECONOMICS I
3
 
  1.1.2 Elective courses a minimum of
15
 
  368710 Management Skill and Leadership Development
3
 
  368711 Community and Small Agribusiness Management
3
 
  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning
3
 
  368720 Marketing Management in Agribusiness  
3
 
  368721 International Agribusiness Marketing and Export Management
3
 
  368730 Financial Management for Agribusiness
3
 
  368740 Information System Management for Agribusiness
3
 
  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management
3
 
  368750 Production Management in Health Food Business
3
 
  368751 Logistics Management for Agribusiness
3
 
  368769 Selected Topics in Agribusiness Management I
1
 
  368779 Selected Topics in Agribusiness Management II    
2
 
  368789 Selected Topics in Agribusiness Management III
3
 
  368790 International Agribusiness Experience Enhancement
1
 
  1.2 Other courses a maximum of
         3
 
  1.2.1 Repuired courses
         
 
   -None-
 
 
  1.2.2 Elective courses a maximum of
3
 
   
 
 
  2. Advanced undergraduate courses a maximum of
3
 
  For students who don't enough economics basic knowledge considered by program comittee, have to attend extra economics course to improve than knowledge.
 
  B. Thesis  
 
  351799  THESIS
12
  C. Non-credit courses  
 
  1. Graduate School requirement
 
 
  1. a foreign language
  2. Program requirement                  - none
 
   
   
   
  แผน ข (ภาคพิเศษ)
   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
   
 
    structure   credits
  A. Course work a minimum of   39
 
  1. Graduate courses a minimum of
33
 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of
  33
 
  1.1.1 Required courses
  12
 
  368701 Managerial Economics and Performance of Agribusiness Management
3
 
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers
3
 
  368703 Management of Agribusiness Organization
3
 
  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning
3
     
 
  1.1.2 Elective courses a minimum of
21
 
  368710 Management Skill and Leadership Development
3
 
  368711 Community and Small Agribusiness Management
3
 
  368712 Agribusiness Policy and Strategic Planning           
3
 
  368720 Marketing Management in Agribusiness
3
 
  368721 International Agribusiness Marketing and  Export Management
3
 
  368730 Financial Management for Agribusiness
3
 
  368740 Information System Management for Agribusiness
3
 
  368741 Agribusiness Risk Analysis and Management
3
 
  368750 Production Management in Health Food Business
3
 
  368751 Logistics Management for Agribusiness
3
 
  368769 Selected Topics in Agribusiness Management I
1
 
  368779 Selected Topics in Agribusiness Management II  
2
 
  368789 Selected Topics in Agribusiness Management III
3
 
  368790 International Agribusiness Experience Enhancement
1
 
  1.2 Other courses a maximum of
         3
 
  1.2.1 Repuired courses
         
 
   -None-
 
 
  1.2.2 Elective courses a maximum of
3
 
   
 
 
  2. Advanced undergraduate courses a maximum of
 
 
  For students who don't enough economics basic knowledge considered by program comittee, have to attend extra economics course to improve than knowledge.
 
  B. Thesis  
 
  351798  THESIS
6
  C. Non-credit courses  
 
  1. Graduate School requirement
 
 
  1. a foreign language
  2. Program requirement                  - none
 
   
   
   แผนการศึกษา (ภาคปกติ)
   
 
   ปีที่ 1  
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  368701 Managerial Economics and Performance of Agribusiness Management 3
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers 3
  368703 Management of Agribusiness Organization 3
  Elective course 3
     
  รวม 12
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning 3
  Elective course 3
  Elective course 3
  Elective course 3
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 2
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  368799 THESIS 6
  Elective course 3
     
     
  รวม 9
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  368799 THESIS 6
     
     
     
  รวม 6
     
     
  แผนการศึกษา (ภาคพิเศษ)  
     
  ปีที่ 1  
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  368701 Managerial Economics and Performance of Agribusiness Management 3
  368702 Applied Quantitative Methods for Managers 3
  368703 Management of Agribusiness Organization 3
  Elective course 3
     
  รวม 12
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  368704 Agribusiness Research and Holistic Planning 3
  Elective course 3
  Elective course 3
  Elective course 3
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 2
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  Elective course i 3
  Elective course i 3
  Elective course 3
     
  รวม 9
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  351798 THESIS 6
     
     
     
  รวม 6
 
     
   
   
 

   
 
   
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการนำหลักวิทยาการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคม มาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์เกษตรได้อย่างมีคุณภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของ
การเกษตรครอบคลุมพื้นที่สูง ที่ดอน และที่ราบ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาส่งเสริมการ
เกษตรตลอดจนสามารถปฏิบัติตนบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์โดยรวมของ
ประเทศ
   
 

   
  1. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการส่งเสริมการเกษตร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำด้านการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรแก่เกษตรกรได้
  3. สามารถวางแผน วิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเกษตรได้

   
  แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)
   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
   
 
    structure   credits
  Degree Requirements a minimum of    
  A. Course work a minimum of   27
 
  1. Graduate courses a minimum of
27
 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of
  21
 
  1.1.1 Required courses
  15
 
  352711  COMPARATIVE AGRICULTURAL EXTENSION METHOD
3
 
  352712  RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352713  PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352743  AGRICULTURAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT FOR EXTENSION AGENTS
3
 
  352791  SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION I
1
 
  352792  SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION II
1
 
  352793  AGRICULTURAL EXTENSION STUDY TOUR
1
 
  1.1.2 Elective courses a minimum of
6
 
  With approval of the advisor, a student may select any courses in the field of Agricultural Extension
 
 
  352714  AGRICULTURAL EXTENSION AND AGRICULTURAL BUSINESS
3
 
  352715  SUPERVISION IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352716  PSYCHOLOGY FOR AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352721  AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
3
 
  352731  AGRICULTURAL COMMUNICATION
3
 
  352742  AN ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT
3
 
  352741  AGRICULTURAL COMMUNITY STUDY
3
 
  352769  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
1
 
  352821  MODERN MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT WORK AND ORGANIZATION
3
 
  1.2 Other courses a maximum of
6
 
  1.2.1 Repuired courses
 
 
   -None-
 
 
  1.2.2 Elective courses a maximum of
6
 
  With approval of the advisor, a student may select any course in Agriculture or other fields closely related.
 
 
  2. Advanced undergraduate courses a maximum of
3
 
   -None-
 
  B. Thesis  
 
  352799  THESIS ON AGRICULTURAL EXTENSION
12
  C. Non-credit courses  
 
  1. Graduate School requirement
 
 
  - a foreign language
 
 
  2. Program's requirement
 
 
  352311  PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  For those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the Graduate Program Administrative Committee.
 
   
   
   
   
 
   ปีที่ 1  
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  352711 COMPARATIVE AGRICULTURAL EXTENSION METHOD 3
  352712 RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION 3
  Elective courses 3
  Other courses 3
     
  รวม 12
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  352713 PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION 3
  352791 SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION I 1
  352743 AGRICULTURAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT FOR EXTENSION AGENTS 3
  352793 AGRICULTURAL EXTENSION STUDY TOUR 1
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  Other courses 3
  352792 SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION II 1
  Elective courses 3
     
  รวม 7
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  352799 THESIS ON AGRICULTURAL EXTENSION 12
     
     
     
  รวม 12
     
     
 
  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) ตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 100,000 บาท
  นักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายได้ โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
   
  หมายเหตุ: มีทุนสนับสนุนงานวิจัยตามโอกาส
   
   
  แผน ข (ภาคพิเศษ)
   
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร
   
 
    structure   credits
  Degree Requirements a minimum of    
  A. Course work a minimum of   33
 
  1. Graduate courses a minimum of
33
 
  1.1 Field of concentration courses a minimum of
  27
 
  1.1.1 Required courses
  18
 
  352712  RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352713  PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352715  SUPERVISION IN AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352721  AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
3
 
  352743  AGRICULTURAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT FOR EXTENSION AGENTS
3
 
  352791  SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION I
1
 
    352792  SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION II
1
 
  352793  AGRICULTURAL EXTENSION STUDY TOUR
1
 
  1.1.2 Elective courses a minimum of
9
 
  With approval of the advisor, a student may select any courses in the field of Agricultural Extension
 
 
  352711  COMPARATIVE AGRICULTURAL EXTENSION METHOD
3
 
  352714  AGRICULTURAL EXTENSION AND AGRICULTURAL BUSINESS
3
 
  352716  PSYCHOLOGY FOR AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  352731  AGRICULTURAL COMMUNICATION
3
 
     352741  AGRICULTURAL COMMUNITY STUDY
3
 
  352742  AN ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT
3
 
  352769  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
1
 
  352821  MODERN MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT WORK AND ORGANIZATION
3
 
  1.2 Other courses a maximum of
6
 
  1.2.1 Repuired courses
 
 
   -None-
 
 
  1.2.2 Elective courses a maximum of
6
 
  With approval of the advisor, a student may select any course in Agriculture or other fields closely related.
 
 
  2. Advanced undergraduate courses a maximum of
3
 
   -None-
 
  B. Independent study  
 
  352798  INDEPENDENT STUDY IN AGRICULTURAL EXTENSION
6
  C. Non-credit courses  
 
  1. Graduate School requirement
 
 
  - a foreign language
 
 
  2. Program's requirement
 
 
  352311  PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
3
 
  For those who have not passed the above courses or equivalents, or with consent of the Graduate Program Administrative Committee.
 
   
   
   
   
 
   ปีที่ 1  
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  352712 RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION 3
  352721 AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT 3
  Elective courses 3
  Other courses 3
     
     
  รวม 12
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  352713 PLANNING AND EVALUATION IN AGRICULTURAL EXTENSION 3
  352715 SUPERVISION IN AGRICULTURAL EXTENSION 3
  352791 SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION I 1
  Elective courses 3
  352793 AGRICULTURAL EXTENSION STUDY TOUR 1
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 2
 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
  352792 SEMINAR ON AGRICULTURAL EXTENSION II 1
  352311 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 3
  Elective courses 3
     
     
     
  รวม 7
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
  352743 AGRICULTURAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT FOR EXTENSION AGENTS 3
  Other courses 3
  352798 INDEPENDENT STUDY IN AGRICULTURAL EXTENSION 6
     
     
     
  รวม 12
     
   
   
  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย แผน ข (ภาคพิเศษ) ตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 150,000 บาท
  นักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายได้ โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 37,500 บาท
   
  หมายเหตุ: มีทุนสนับสนุนงานวิจัยตามโอกาส
   
   
 
     
  1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยกว่า 40 เครื่่อง พร้อมชุดระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
      เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทำรายงาน ศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา
  2. ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณเครือข่ายไร้สาย WIFI ครอบคลุมทุกจุด
  3. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดออนไลท์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. มีบริการสหกรณ์ร้านค้า ที่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน เครื่องเขียน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม
  5. ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สนามกีฬากลาง สนามบาสฯ สระว่ายน้ำ ยิมฟิตเนส สนามเทนนิส ฯลฯ
     
     
     
     
     
 
  
  
   Copyright 2018 @agecon-extens.agri.cmu.ac.th All Rights Reserved
   เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
Dept. Agricultural Economy and Development 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ (053)944066-7 ต่อ 11 โทรสาร (053) 944066 ต่อ 20 
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th