Welcome to Dept. Agricultural Economics and Extension

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 :: Alumni ::
   
 
ศิษย์เก่าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน
1. 560810321 นางสาวสาริดา พรหมศรี G-net network solution co.,/td. /sale marketing
2. 550810095 นายคุณากร คณฑา  
3. 550810099 นายจตุรภัทร รังสี  
4. 560810109 นายจิรโชติ หลวงใจ บริษัทเคนโซแอคแคร์ จำกัด/พนักงานส่งเสริมการขาย
5.   นางสาวเจนจิรา อินโองการ  
6. 560810128 นางสาวชลณภัทร แก้วใน  
7. 560810130 นางสาวชลิตา สังวาลนาค พานาคอฟฟี่/เจ้าหน้าที่โครงการกาแฟดุแลป่า
8.   นางสาวณรัญชน์ญาณ์ อยู่สบาย  
9.   นางสาวณัฐรดา ม่วง  
10.   นายธนพล ทิสมบูรณ์ เจ้าพนักงานฝ่ายขาย บ.เชษฐ์เจริญชัย
11.   นายนราธิป ใจเด็จ  
12.

 

นางสาวปาริฉัตร สมรูป ฝ่ายปฏิรูปการขายบ.CPF เทรดดิ้ง จำกัด
13 560810234 นางสาวพิจิตรา ติใหม่  
14. 560810244 นางสาวไพวรินทร์ คำเมือง  
15.   นส.ภัทราภรณ์ ดูการณ์  
16. 560810249 นางสาวภัสสรา ภัสสรารัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมิมส์พีเอส/เจ้าของกิจการ
17. 560810250 นางสาวภาณิภัค แซ่ตั๋น ศึกษาต่อ
18.   นางสาวลลิตา ประพันธุ์  
19. 560810282
นายวัชระ เมืองแก้ว บริษัท เชียงใหม่ธนากร จำกัด/ฝ่ายขาย
20. 560810289 นางสาววาสิฏฐี ศรีแดง Precision operation lab ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21. 560810290 นางสาววิภา แสงแก้ว ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
22.   นางสาวศิริพร เวียงสมุทร  
23.   นายสกานต์ คำรินทร์  
24.   นางสาวสกุณา ศรีพรม  
25. 560810343 นายเสกสรร ดวงสิงห์ธรรม ศึกษาต่อ
26. 550810335 นางสาวหทัยรัตน์ เสมอกัน กัสซันมารีนากอลืฟคลับ/โฟริงแมน
27. 560810275 นายอรรถเศรษฐ์ โสภา  
28.   นางสาวอังคณา สินธุยะ  
29. 550831062 นางสาวแก้วตา อนันต์วิไล

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล/นักวิชาการ

30. 550832033 นายฐากูร ปัญญาใส ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31. 550832034 นางสาวณัฏฐ์พณิชา สุภานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย กรมส่งเสริมการเกษตร/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 368 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
32.   นายธีรกิตติ์ ออประยูร ธุรกิจส่วนตัว
33. 550831063 นายปรีชานันท์ ด่านตระกูลหิรัญ

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง /ครูอัตราจ้าง ม.11 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นตรสวรรค์ 60150

34. 550831050 นางสาวพลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์  
35. 550831051 นางสาวพันธวีร์ มะโนวรรณา บจก.สดใสล้านนา จำกัด/Grower ดูแลต้นไม้(ด้ารการวิจัยการปลูก) 22 ม.4 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
36.   นายพิระพงษ์ เงาแดง กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 91 ม.4 อ.กองควบคุมอาหารและยาสัตย์ ชั้น1 ซอยติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1200
37. 550831054 นางสาวมัลลิกา กันธะตา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 112 ม.7 ซอย เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5700
38.   นางสาวสุภาพร วงค์พุฒ  
39. 550832043 นายอภิเศก ดวงใจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.แม่นาวาง)/ส่งเสริมการเกษตร 77 ม.9 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
40. 550832044 นายอรรถพล ลอมศรี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1/กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ 55 ม.4 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

41. 550831068 นางสาวอัมพร รินนายรักษ์ หน่วยวิจัยสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
42.   นางสาวกนกรัตน์ นันทะเสน ศูนย์สนันสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือ 196 ม.3 ถนนเชียงใหมา-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
43. 570831039 นายกริช สุริยะชัยพันธุ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้/นักวิจัย 63 ม.4 อาคารเทพ พงษ์พานิช ชั้น 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120

44. 570832018 นายจอมพล กฤษณสุวรรณ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน 104 ม.3  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
45. 570832019 นางสาวจันทร์จิรา มณีเย็น

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สพด.ลำปาง  ม.4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

46. 5708731042 นางสาวจารุวรรณ ฟูตั๋น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
47. 570831044 นางสาวนราศิณี แก้วใหลมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
48. 570831045 นางสาวนิรมล ลี

สลัดเทอเรส/บริการ สวนดอกปาร์ค  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

49.   นางปิยธิดา อันทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 186 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51110
50. 570832027 นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง
51. 570832029 นางสาวพรทิพย์ อินทะหลุก

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

52. 5708732030 นางสาวพัชรพรรณ พุ่มชื่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุดขทัย(วิสาหกิจ
53. 570832035 นางสาววิยะดา สุทธิศักดิ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่/กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 401 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

54. 570832036 นายวีระพงษ์ ปาลี

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต188 ม.12 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 39800

55. 570832038 นายศุภกร อินเตชะ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร303 ม.6 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

56. 570832039 นางสาวศุภลักษณ์ ใหม่หลวง

ธ.ก.ส บ้านทราย 13/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

57. 570832040 นางสาวสัญจนา สิงห์ใจ

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)65 ม.1 อาคาร 5 ชั้น 1 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

58. 570831084 นายอนุพงศ์ ขอบเขต

Ear-fix headhhoner chiangmai

59. 570832044 ว่าที่ร้อยตรีอนุรุท อินทวงค์

บริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์(ไทยแลนด์)  จำกัด/RD280 ม.6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

   
   
   
 
     
 
  
  
  
   Copyright 2018 @agecon-extens.agri.cmu.ac.th All Rights Reserved
   เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox
  

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
Dept. Agricultural Economy and Development 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ (053)944066-7 ต่อ 11 โทรสาร (053) 944066 ต่อ 20  
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th  
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE9 และ Firefox